President- Sneha Prakash

Vice President- Nitya Upadrasta

Secretary- Rohan Anand

Treasurer- Darshan Krishnaswamy

Board:

Membership Chair- Adhvika Arunkumar

Sri Korandla

Koustav Datta

Shubh Dubey

Shreya Nagri

Sarala Sharma